Slovenská  verzia
Slovenský
Magyar  verzió
Magyar
English  version
English
ELECTRICAL INSTALLATION
SALE - INSTALLATION -  PROJECTION - REVISION - PRODUCTION - PROJEKTOVANIE A VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁRNI


About company HI-TECH ELEKTRO, Ltd.


Tradition
The company HI-TECH ELECTRO Ltd. is a private company of the family type. Accounting in electrotechnics dates back in 2000. In the family tradition as a freelancer, Marta Czinege, deals with wholesale trade electronic. The family firm was founded in 2004 and was named HI-TECH ELECTRO Ltd., and since then they expanded a lot the portfolio of the services .

Currently the company is divided into several sections, which are governed by family members:

  • Shop - retail - wholesale and store - Ladislav Czinege
  • Trade - Richard Czinege
  • Stage of implementation of contracts and projections - Valter Czinege
  • Administration and Accounting - Marta Czinege

Our aim is to supply customers with qualitative services and solutions, and maximum efficiency to complete their needs and help them to repair their activities.

Experience
We are for almost 10 years on the electronic market. The company's most valuable property are the certified specialists' strong and motivated team, who with their experience do their best according to what projects require.

Background
Company HI-TECH ELECTRO Ltd. operates in its own premises in Dunajská Streda in Ádorská 5400. The premises are divided into a shop, warehouses, manufacturing facilities and office spaces. The company owns modern tools, instruments and measuring devices needed to carry out the activities. The company has sufficient rolling stock to ensure the availability of goods and services.

Expertise
The company employees are trained on the field of electronic health and safety. The competence of the company is underlined by obtained privileges and permits.


Oprávnenie
montáž

Osvedčenie

Oprávnenie
rozvádače

Potvrdenie

Osvedčenie

Potvrdenie


Quality
Quality Management System we started planting in our company in 2008, which was leaded by an experienced adviser . We took more earmarks into account when we selected the certificate body such as the expected competence from certificate bodies in our business's area. In April 2009 , the attesting authority did an examination and justified the technical qualitative management system planted in our company and found it, that it fulfils the standards of STN EN ISO 9001:2009 in the following fields: commercial activity, plan of the production of electrical installation, installation, maintenance and repairing of electrical installation, special examinations and testing of electrical installation. On the basis of the successful management was given to us the diploma of the qualitative management system STN EN ISO 9001:2009, which is valid until April 2012.
Na základe úspešne zvládnutého recertifikačného auditu v roku 2012 nám bola predĺžená platnosť certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 do 11. 05.2015.


Certifikát ISO

Intergrovaná politika

Certificate ISO


Safety
V roku 2011 sa spoločnosť sústredila na zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti práce a technologických procesov, predovšetkým v oblastiach, ktoré boli v roku 2010 identifikované externými poradcami ako kľúčové pre zabezpečenie maximálnej prevádzkovej bezpečnosti. Jednalo sa hlavne o identifikáciu nebezpečenstiev a hodnotenie rizík, ich pravidelnú aktualizáciu, ako aj o analýzu procesných udalostí s cieľom identifikovať a odstrániť príčiny takýchto udalostí . Vo firme sú podľa schválenej metodiky spracovávané zoznamy rizík a neodstrániteľných rizík. Tieto zoznamy slúžia ako základný podklad pre riadenie rizík, ako napríklad pre prijímanie technických, organizačných a individuálnych opatrení na zníženie rizika. Za jeden z nástrojov riadenia rizík považuje spoločnosť aj zvyšovanie povedomia pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. S cieľom zlepšovania riadenia bezpečnosti u dodávateľov bol v roku 2011 zahájený systém auditov zameraných na ich činnosť. Výsledky auditov sú pravidelne vyhodnocované a na základe vyhodnotení sa rozhoduje o prípadných nápravných opatreniach. Jedným z výstupov týchto hodnotení sú aj nové požiadavky na dodávateľov v oblasti BOZP.

V máji roku 2012 certifikačný orgán Technická inšpekcia a.s. preverila vybudovaný systém manažérstva BOZP v našej spoločnosti a konštatoval, že vyhovuje požiadavkám normy STN OHSAS 18001:2009 a vydala certifikát pre oblasť:

Obchodná činnosť, projektovanie a výroba elektrických zariadení, montáž, údržbu a opravu elektrických zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení


Certifikát OHSAS

Certificate OHSASTÜV SÜD


Certifikát TÜV SÜD

Certificate TÜV SÜD

 

  www.hi-techelektro.sk
Ádorská 5400, Dun. Streda , tel.: +421 905 301 653, 031 551 74 04
Copyright © 2006 - 2024, HI-TECH ELEKTRO s.r.o.
This site created by: ALELKES.EU