Slovenská  verzia
Slovenský
Magyar  verzió
Magyar
English  version
English
ELEKTROINŠTALÁCIE
PREDAJ - MONTÁŽ -  PROJEKTY - REVÍZIE - VÝROBA - PROJEKTOVANIE A VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁRNI


O firme HI-TECH ELEKTRO, s.r.o.


Tradícia
Spoločnosť HI-TECH ELEKTRO s. r.o. je súkromná firma rodinného typu. Podnikanie v oblasti elektro rodiny Czinegeových sa traduje od roku 2000 vo forme živnostníka Márty Czinege, ktorá sa zaoberá malo a veľko obchodnou činnosťou v oblasti elektro. V roku 2004 rodina založila firmu HI-TECH ELEKTRO s.r.o. a v mnohom rozšírila portfólio poskytovaných služieb.

V súčasnosti sa spoločnosť člení na niekoľko úsekov, ktoré riadia členovia rodiny :

  • predajňa – maloobchod – veľkoobchod, sklad – Ladislav Czinege
  • obchod – Richard Czinege
  • úsek realizácie zákaziek a projekcie – Valter Czinege
  • administratíva a účtovníctvo – Márta Czinege

Cieľom spoločnosti je poskytovať zákazníkom kvalitné služby a riešenia tak, aby maximálne efektívne napĺňali ich požiadavky a pomáhali im zlepšovať ich aktivity.

Skúsenosti
Pracujeme v odbore elektro už viac ako 15 rokov. Najcennejším aktívom firmy je silný tím motivovaných a certifikovaných špecialistov, ktorí majú skúsenosti z najnáročnejších projektov. Spoločnosť má vo svojich radoch špičkových pracovníkov v oblasti elektro a fotovoltaiky, schopných zabezpečiť technickú stránku projektových riešení a ich realizáciu. V oblasti riadenia ľudských zdrojov sa spoločnosť zamerala na zvyšovanie kvalifikačného potenciálu zamestnancov, rozvíjanie tímového ducha a budovanie lojality a spokojnosti zamestnancov.

Zázemie
Spoločnosť HI-TECH ELEKTRO s. r.o. funguje vo vlastných priestoroch v Dunajskej Strede na Ádorskej 5400. Priestory sú rozdelené na predajňu, sklady, výrobné priestory a administratívne priestory. Spoločnosť vlastní moderné náradie, nástroje a meracie zariadenia potrebné na výkon svojej činnosti. Spoločnosť má dostatočný vozový park na zabezpečenie dostupnosti tovarov a poskytovaných služieb.

Odbornosť
Pracovníci spoločnosti sú pravidelne školení pre oblasť elektro a BOZP. Odbornú spôsobilosť firmy dokladujeme získanými oprávneniami a povoleniami


Oprávnenie
montáž

Oprávnenie
rozvádače


Kvalita
Systém manažérstva kvality v našej spoločnosti sme začali budovať v roku 2008, pod vedením skúseného poradcu. Pri výbere certifikačného orgánu sme brali do úvahy niekoľko kritérií, medzi inými aj očakávanú odbornosť certifikačných orgánov v oblasti našej činnosti. V apríli roku 2009 certifikačný orgán Technická inšpekcia a.s. preverila vybudovaný systém manažérstva kvality v našej spoločnosti a konštatoval, že vyhovuje požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2009 a vydal certifikát pre oblasť:

Obchodná činnosť, projektovanie a výroba elektrických zariadení, montáž, údržbu a opravu elektrických zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.

Na základe úspešne zvládnutého recertifikačného auditu v roku 2021 nám bola predĺžená platnosť certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016 do 11. 05.2024.


Certifikát ISO

Intergrovaná politika

Certificate ISO


Bezpečnosť
V roku 2011 sa spoločnosť sústredila na zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti práce a technologických procesov, predovšetkým v oblastiach, ktoré boli v roku 2010 identifikované externými poradcami ako kľúčové pre zabezpečenie maximálnej prevádzkovej bezpečnosti. Jednalo sa hlavne o identifikáciu nebezpečenstiev a hodnotenie rizík, ich pravidelnú aktualizáciu, ako aj o analýzu procesných udalostí s cieľom identifikovať a odstrániť príčiny takýchto udalostí . Vo firme sú podľa schválenej metodiky spracovávané zoznamy rizík a neodstrániteľných rizík. Tieto zoznamy slúžia ako základný podklad pre riadenie rizík, ako napríklad pre prijímanie technických, organizačných a individuálnych opatrení na zníženie rizika. Za jeden z nástrojov riadenia rizík považuje spoločnosť aj zvyšovanie povedomia pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. S cieľom zlepšovania riadenia bezpečnosti u dodávateľov bol v roku 2011 zahájený systém auditov zameraných na ich činnosť. Výsledky auditov sú pravidelne vyhodnocované a na základe vyhodnotení sa rozhoduje o prípadných nápravných opatreniach. Jedným z výstupov týchto hodnotení sú aj nové požiadavky na dodávateľov v oblasti BOZP.

V máji roku 2012 certifikačný orgán Technická inšpekcia a.s. preverila vybudovaný systém manažérstva BOZP v našej spoločnosti a konštatoval, že vyhovuje požiadavkám normy STN OHSAS 18001:2009 a vydal certifikát pre oblasť:

Obchodná činnosť, projektovanie a výroba elektrických zariadení, montáž, údržbu a opravu elektrických zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

Na základe úspešne zvládnutého recertifikačného auditu v roku 2021 nám bola predĺžená platnosť certifikátu systému manažérstva BOZP podľa STN ISO 45001:2019 do 11.05.2024.


Certifikát BOZP

Certificate BOZPZivotné prostredie
Systém enviromentalného manažérstva v našej spoločnosti sme začali budovať zaciatkom roku 2012. V decembri roku 2012 certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o. preverila vybudovaný systém enviromentálneho manažérstva v našej spoločnosti a konštatoval, že vyhovuje požiadavkám normy STN EN ISO 14001:2005 a vydal certifikát pre oblasť:

Obchodná činnosť, projektovanie a výroba elektrických zariadení, montáž, údržbu a opravu elektrických zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.

Na základe úspešne zvládnutého recertifikačného auditu v roku 2018 nám bola predĺžená platnosť certifikátu systému enviromentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2016 do 12.12.2021.


Certifikát TÜV SÜD

Certificate TÜV SÜD

 

  www.hi-techelektro.sk
Ádorská 5400, Dun. Streda , tel.: +421 905 301 653, 031 551 74 04
Copyright © 2006 - 2024, HI-TECH ELEKTRO s.r.o.
This site created by: ALELKES.EU